ჩვენს შესახებ

satransporto – saeqspeditoro kompania Sps “gurnika kompani” dafuZnda 2011 wels.  kompania gTavazobT Sida da saerTaSoriso saxmeleTo gadazidvebs evropis da dsT-s qveynebis  maStabiT  orive mimarTulebiT.  gadazidvebi xorcieldeba rogorc sakuTari avtosatransporto saSualebebiT   aseve qvekontraqtorebis  meSveobiT. Cveni gundi dakompleqtebulia kvalificiuri kadrebiT, teqnikurad gamarTuli satransporto saSualebebiT, rac uzrunvelyofs saimedobas  da maRali xarisris momsaxurebas.

kompania gawevrianebulia  GIRCA  (saqarTvelos saerTaSoriso saavtomobilo gadamzidavTa  asociaciaSi.) registraciis  nomeri #10-01/1903. aseve flobs  ECMT –is specialur SeuzRudav licenzias.  CARNET  TIR-is da ECMT reJimSi  moZraoba  kompanias aZlevs usafrTxod awarmoos gadazidvebi msoflios mraval qveyanaSi.

Cven mudmiv  ZiebaSi varT, raTa gavaumjobesoT momsaxurebis xarisxi, gavzardoT samuSao areali, swrafad  davnergoT siaxleebi da meti sargebeli movutanoT Cvens klientebs da sakuTar kompanias.